کد 418 مشاهده جزییات بیشتر

کد ۴۱۸

امتیاز محصول:
قیمت : 195,000 تومان
کد 416 مشاهده جزییات بیشتر

کد ۴۱۶

امتیاز محصول:
قیمت : 190,000 تومان
کد 124 مشاهده جزییات بیشتر

کد ۱۲۴

امتیاز محصول:
قیمت : 175,000 تومان
کد 123 مشاهده جزییات بیشتر

کد ۱۲۳

امتیاز محصول:
قیمت : 155,000 تومان
کد 122 مشاهده جزییات بیشتر

کد ۱۲۲

امتیاز محصول:
قیمت : 155,000 تومان
کد 516 مشاهده جزییات بیشتر

کد ۵۱۶

امتیاز محصول:
قیمت : 160,000 تومان
کد 506 مشاهده جزییات بیشتر

کد ۵۰۶

امتیاز محصول:
قیمت : 160,000 تومان
کد 116 مشاهده جزییات بیشتر

کد ۱۱۶

امتیاز محصول:
قیمت : 145,000 تومان
کیف تمام چرم RASA مشاهده جزییات بیشتر

کیف تمام چرم RASA

امتیاز محصول:
قیمت : 210,000 تومان
کد 109 مشاهده جزییات بیشتر

کد ۱۰۹

امتیاز محصول:
قیمت : 145,000 تومان
کفش چرم کد 113 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۱۱۳

امتیاز محصول:
قیمت : 135,000 تومان
کیف چرم کد E6 مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم کد E6

امتیاز محصول:
قیمت : 250,000 تومان
کیف چرم کد P5 مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم کد P5

امتیاز محصول:
قیمت : 240,000 تومان
کیف تمام چرم مدل الیزا مشاهده جزییات بیشتر

کیف تمام چرم مدل الیزا

امتیاز محصول:
قیمت : 330,000 تومان
کفش چرم کد 108 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۱۰۸

امتیاز محصول:
قیمت : 145,000 تومان
کفش چرم کد 115 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۱۱۵

امتیاز محصول:
قیمت : 145,000 تومان
کفش چرم کد 107 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۱۰۷

امتیاز محصول:
قیمت : 145,000 تومان
کفش چرم کد 706 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۷۰۶

امتیاز محصول:
قیمت : 160,000 تومان
کیف تمام چرم مدل پارادایس مشاهده جزییات بیشتر

کیف تمام چرم مدل پارادایس

امتیاز محصول:
قیمت : 260,000 تومان
کفش چرم کد 106 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۱۰۶

امتیاز محصول:
قیمت : 140,000 تومان
کیف چرم طرح برگ مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم طرح برگ

امتیاز محصول:
قیمت : 230,000 تومان
بوت چرم کد 407 مشاهده جزییات بیشتر

بوت چرم کد ۴۰۷

امتیاز محصول:
قیمت : 250,000 تومان
بوت چرم کد 410 مشاهده جزییات بیشتر

بوت چرم کد ۴۱۰

امتیاز محصول:
قیمت : 270,000 تومان
کیف چرم کد P4 مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم کد P4

امتیاز محصول:
قیمت : 240,000 تومان
بوت چرم کد 412 مشاهده جزییات بیشتر

بوت چرم کد ۴۱۲

امتیاز محصول:
قیمت : 260,000 تومان
نیم بوت چرم کد 401 مشاهده جزییات بیشتر

نیم بوت چرم کد ۴۰۱

امتیاز محصول:
قیمت : 220,000 تومان
بوت چرم کد 404 مشاهده جزییات بیشتر

بوت چرم کد ۴۰۴

امتیاز محصول:
قیمت : 250,000 تومان
بوت چرم کد 400 مشاهده جزییات بیشتر

بوت چرم کد ۴۰۰

امتیاز محصول:
قیمت : 250,000 تومان
بوت چرم کد 411 مشاهده جزییات بیشتر

بوت چرم کد ۴۱۱

امتیاز محصول:
قیمت : 190,000 تومان
بوت چرم کد 405 مشاهده جزییات بیشتر

بوت چرم کد ۴۰۵

امتیاز محصول:
قیمت : 260,000 تومان
کفش چرم کد 511 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۵۱۱

امتیاز محصول:
قیمت : 160,000 تومان
افتتاح شعبه شیراز مشاهده جزییات بیشتر

افتتاح شعبه شیراز

امتیاز محصول:
قیمت : تومان
کالج چرم کد 201 مشاهده جزییات بیشتر

کالج چرم کد ۲۰۱

امتیاز محصول:
قیمت : 150,000 تومان
کیف چرم مدل 1000 مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم مدل ۱۰۰۰

امتیاز محصول:
قیمت : 320,000 تومان
کفش چرم کد 136 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۱۳۶

امتیاز محصول:
قیمت : 155,000 تومان
کیف چرم مدل E2 مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم مدل E2

امتیاز محصول:
قیمت : 320,000 تومان
کیف چرم مدل E1 مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم مدل E1

امتیاز محصول:
قیمت : 210,000 تومان
کیف چرم مدل p1 مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم مدل p1

امتیاز محصول:
قیمت : 190,000 تومان
کفش چرم کد 137 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۱۳۷

امتیاز محصول:
قیمت : 155,000 تومان
صندل چرم کد 505 مشاهده جزییات بیشتر

صندل چرم کد ۵۰۵

امتیاز محصول:
قیمت : 125,000 تومان
کالج چرم کد 112 مشاهده جزییات بیشتر

کالج چرم کد ۱۱۲

امتیاز محصول:
قیمت : 135,000 تومان
کیف چرم کد E4 مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم کد E4

امتیاز محصول:
قیمت : 280,000 تومان
کالج چرم کد 111 مشاهده جزییات بیشتر

کالج چرم کد ۱۱۱

امتیاز محصول:
قیمت : 135,000 تومان
کفش چرم طبی کد 132 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم طبی کد ۱۳۲

امتیاز محصول:
قیمت : 145,000 تومان
صندل چرم کد 503 مشاهده جزییات بیشتر

صندل چرم کد ۵۰۳

امتیاز محصول:
قیمت : 120,000 تومان
کالج چرم کد 110 مشاهده جزییات بیشتر

کالج چرم کد ۱۱۰

امتیاز محصول:
قیمت : 135,000 تومان
صندل چرم کد 513 مشاهده جزییات بیشتر

صندل چرم کد ۵۱۳

امتیاز محصول:
قیمت : 145,000 تومان
کیف چرم مدل 1001 مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم مدل ۱۰۰۱

امتیاز محصول:
قیمت : 320,000 تومان
صندل چرم کد 504 مشاهده جزییات بیشتر

صندل چرم کد ۵۰۴

امتیاز محصول:
قیمت : 120,000 تومان
کیف چرم کد E3 مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم کد E3

امتیاز محصول:
قیمت : 160,000 تومان
کالج چرم کد 202 مشاهده جزییات بیشتر

کالج چرم کد ۲۰۲

امتیاز محصول:
قیمت : 150,000 تومان
کیف چرم یکطرفه مدل E5 مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم یکطرفه مدل E5

امتیاز محصول:
قیمت : 230,000 تومان
کفش چرم کد 510 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۵۱۰

امتیاز محصول:
قیمت : 160,000 تومان
کفش چرم کد 301 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۳۰۱

امتیاز محصول:
قیمت : 155,000 تومان
صندل چرم مدل ASO مشاهده جزییات بیشتر

صندل چرم مدل ASO

امتیاز محصول:
قیمت : 125,000 تومان
کیف چرم مدل سارینا مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم مدل سارینا

امتیاز محصول:
قیمت : 270,000 تومان
کیف تمام چرم کد 2000 مشاهده جزییات بیشتر

کیف تمام چرم کد ۲۰۰۰

امتیاز محصول:
قیمت : 210,000 تومان
کیف چرم مدل صندوقی مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم مدل صندوقی

امتیاز محصول:
قیمت : 320,000 تومان
کفش چرم کد 306 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۳۰۶

امتیاز محصول:
قیمت : 145,000 تومان
کفش چرم کد 308 گیپور مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۳۰۸ گیپور

امتیاز محصول:
قیمت : 145,000 تومان
کفش چرم کد 513 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۵۱۳

امتیاز محصول:
قیمت : 145,000 تومان
کفش چرم کد 136 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۱۳۶

امتیاز محصول:
قیمت : 155,000 تومان
کفش چرم کد 701 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۷۰۱

امتیاز محصول:
قیمت : 155,000 تومان
صندل چرم کد 520 مشاهده جزییات بیشتر

صندل چرم کد ۵۲۰

امتیاز محصول:
قیمت : 135,000 تومان
صندل چرم کد 505 مشاهده جزییات بیشتر

صندل چرم کد ۵۰۵

امتیاز محصول:
قیمت : 125,000 تومان
صندل چرم کد 503 مشاهده جزییات بیشتر

صندل چرم کد ۵۰۳

امتیاز محصول:
قیمت : 120,000 تومان
صندل چرم کد 504 مشاهده جزییات بیشتر

صندل چرم کد ۵۰۴

امتیاز محصول:
قیمت : 120,000 تومان
کفش چرم کد 702 گیپور مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۷۰۲ گیپور

امتیاز محصول:
قیمت : 160,000 تومان
کفش چرم کد 700 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۷۰۰

امتیاز محصول:
قیمت : 155,000 تومان
کفش چرم کد 137 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۱۳۷

امتیاز محصول:
قیمت : 155,000 تومان
کفش چرم کد 301 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۳۰۱

امتیاز محصول:
قیمت : 155,000 تومان
کفش چرم کد 303 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۳۰۳

امتیاز محصول:
قیمت : 150,000 تومان
کالج چرم کد 112 مشاهده جزییات بیشتر

کالج چرم کد ۱۱۲

امتیاز محصول:
قیمت : 135,000 تومان
کالج چرم کد 111 مشاهده جزییات بیشتر

کالج چرم کد ۱۱۱

امتیاز محصول:
قیمت : 135,000 تومان
کفش چرم طبی کد 132 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم طبی کد ۱۳۲

امتیاز محصول:
قیمت : 145,000 تومان
کالج چرم کد 110 مشاهده جزییات بیشتر

کالج چرم کد ۱۱۰

امتیاز محصول:
قیمت : 135,000 تومان
کالج چرم کد 201 مشاهده جزییات بیشتر

کالج چرم کد ۲۰۱

امتیاز محصول:
قیمت : 150,000 تومان
کفش چرم کد 103 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۱۰۳

امتیاز محصول:
قیمت : 160,000 تومان
کفش چرم کد510 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد۵۱۰

امتیاز محصول:
قیمت : 160,000 تومان
کیف چرم یکطرفه مدل p1 مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم یکطرفه مدل p1

امتیاز محصول:
قیمت : 190,000 تومان
کیف چرم کد E4 مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم کد E4

امتیاز محصول:
قیمت : 280,000 تومان
کیف تمام چرم مدل 1001 مشاهده جزییات بیشتر

کیف تمام چرم مدل ۱۰۰۱

امتیاز محصول:
قیمت : 320,000 تومان
کیف تمام چرم مدل 1000 مشاهده جزییات بیشتر

کیف تمام چرم مدل ۱۰۰۰

امتیاز محصول:
قیمت : 320,000 تومان
کیف چرم یکطرفه مدل E1 مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم یکطرفه مدل E1

امتیاز محصول:
قیمت : 210,000 تومان
کیف چرم یکطرفه مدل E5 مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم یکطرفه مدل E5

امتیاز محصول:
قیمت : 230,000 تومان
کیف تمام چرم مدل E3 مشاهده جزییات بیشتر

کیف تمام چرم مدل E3

امتیاز محصول:
قیمت : 160,000 تومان
کیف تمام چرم مدل E2 مشاهده جزییات بیشتر

کیف تمام چرم مدل E2

امتیاز محصول:
قیمت : 320,000 تومان
کیف چرم مدل صندوقی مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم مدل صندوقی

امتیاز محصول:
قیمت : 320,000 تومان
کیف تمام چرم مدل PM1 مشاهده جزییات بیشتر

کیف تمام چرم مدل PM1

امتیاز محصول:
قیمت : 320,000 تومان
صندل چرمی کد 520 مشاهده جزییات بیشتر

صندل چرمی کد ۵۲۰

امتیاز محصول:
قیمت : 135,000 تومان
ﺻﻨﺪﻝ ﭼﺮﻡ ﮐﺪ 503 مشاهده جزییات بیشتر

ﺻﻨﺪﻝ ﭼﺮﻡ ﮐﺪ ۵۰۳

امتیاز محصول:
قیمت : 120,000 تومان
صندل چرم Aso مشاهده جزییات بیشتر

صندل چرم Aso

امتیاز محصول:
قیمت : 125,000 تومان
کفش چرم کد 137 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۱۳۷

امتیاز محصول:
قیمت : 155,000 تومان
کفش چرم کد 303 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۳۰۳

امتیاز محصول:
قیمت : 150,000 تومان
کالج چرم کد 202 مشاهده جزییات بیشتر

کالج چرم کد ۲۰۲

امتیاز محصول:
قیمت : 150,000 تومان
کالج چرم کد 201 مشاهده جزییات بیشتر

کالج چرم کد ۲۰۱

امتیاز محصول:
قیمت : 150,000 تومان
کیف چرم Pm1 مشاهده جزییات بیشتر

کیف چرم Pm1

امتیاز محصول:
قیمت : 320,000 تومان
کفش طبی کد 131 مشاهده جزییات بیشتر

کفش طبی کد ۱۳۱

امتیاز محصول:
قیمت : 145,000 تومان
کفش چرم طبیعی کد 303 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم طبیعی کد ۳۰۳

امتیاز محصول:
قیمت : 150,000 تومان
کفش چرم کد 301 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۳۰۱

امتیاز محصول:
قیمت : 155,000 تومان
کفش چرم کد 136 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۱۳۶

امتیاز محصول:
قیمت : 155,000 تومان
کفش چرم کد 103 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۱۰۳

امتیاز محصول:
قیمت : 160,000 تومان
کفش چرم کد 137 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۱۳۷

امتیاز محصول:
قیمت : 155,000 تومان
کفش آکسفورد کد 100 مشاهده جزییات بیشتر

کفش آکسفورد کد ۱۰۰

امتیاز محصول:
قیمت : 190,000 تومان
کفش آکسفورد هشترک کد 100 مشاهده جزییات بیشتر

کفش آکسفورد هشترک کد ۱۰۰

امتیاز محصول:
قیمت : 190,000 تومان
کفش چرم پاپیونی مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم پاپیونی

امتیاز محصول:
قیمت : 155,000 تومان
کفش چرم کد 136 مشاهده جزییات بیشتر

کفش چرم کد ۱۳۶

امتیاز محصول:
قیمت : 155,000 تومان
ﺻﻨﺪﻝ ﭼﺮﻡ ﮐﺪ 520 مشاهده جزییات بیشتر

ﺻﻨﺪﻝ ﭼﺮﻡ ﮐﺪ ۵۲۰

امتیاز محصول:
قیمت : 135,000 تومان
صندل چرم کد 503 مشاهده جزییات بیشتر

صندل چرم کد ۵۰۳

امتیاز محصول:
قیمت : 120,000 تومان
صندل چرم بندی مشاهده جزییات بیشتر

صندل چرم بندی

امتیاز محصول:
قیمت : 110,000 تومان
صندل چرم ASO مشاهده جزییات بیشتر

صندل چرم ASO

امتیاز محصول:
قیمت : 125,000 تومان
close vindow
برای مطلع شدن از تخفیفات روزانه چرم کاکتوس به صورت رایگان عضو شوید

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

close vindow

***خرید آژانسی (مخصوص ساکنین شهر تهران و کرج)
-ارسال سفارشات شما به درب منزل یا محل کار با ۲سایز برای پرو
-امکان پرداخت وجه بعد پرو کردن
-سرعت و سهولت در امر خرید
-با روش آژانسی خرید حضوری را درب منزل خود تجربه کنید.
-هزینه ارسال برای مشتری به تمامی نقاط شهر تهران و  همچنین شهر کرج بدین صورت است که : در صورت خرید یک محصول مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان از هزینه آژانس با مشتری است ، در صورت خرید دو قلم و یا بیشتر هزینه ارسال رایگان است و در صورت خرید نکردن تمام هزینه آژانس با مشتری است.
-امکان ارسال تا ۳مدل مختلف با ۲سایز برای پرو کردن.
-درصورتی که کالا های ارسال شده به هر دلیل مورد پسند نبود میتوانید تمامی کالاهای ارسال شده را عودت دهید.

-جهت سفارش در برنامه تلگرام به شماره ۰۹۳۵۵۹۱۱۳۵۹ پیام بفرستید و یا با شماره ۰۲۱۶۵۵۵۹۵۰۰ تماس بگیرید.

***روش جدید الو کاکتوس مختص تهران و کرج

ارسال رایگان جهت پرو کیف و کفش،نهایتا ۷۲ساعت بعد از ثبت درخواست شما در تلگرام ۰۹۳۵۵۹۱۱۳۵۹ ،بدون هزینه پیک

***روش ارسال پستی (مناسب ساکنین تمامی شهرستان ها و ساکنین خارج کشور)
-ارسال رایگان محصولات چرم کاکتوس به تمامی نقاط ایران با قیمت درب فروشگاه و با امکان تعویض سایز(در تعویض سایز هزینه ارسال رفت و برگشت به عهده مشتری می باشد).
-مرسولات با پست پیشتاز و تیپاکس ارسال میشود که طی مدت ۷۲ساعت به دست مشتری عزیز میرسد.
-مشتریان ساکن در خارج کشور نیز سفارشات خود را با پست ویژه دریافت میکنند که هزینه ارسال با توجه به کشوری که ساکن هستند متفاوت میباشند.

-جهت سفارش در برنامه تلگرام به شماره ۰۹۳۵۵۹۱۱۳۵۹ پیام بفرستید و یا با شماره ۰۲۱۶۵۵۵۹۵۰۰ تماس بگیرید.

***آدرس خرید حضوری محصولات چرم کاکتوس
شعبه ۱ :
شهر اندیشه ، فاز۳ ، مرکز خرید نگارستان ، بلوک B ، طبقه اول ، واحد ۸۵ (فروشگاه زنانه). تلفن : ۰۲۱۶۵۵۵۹۵۰۰

شعبه ۲ :

شهر اندیشه فاز ۳ مرکز خرید نگارستان بلوک ب طبقه اول واحد ۷۹ (فروشگاه مردانه ) . تلفن :۰۲۱۶۵۵۵۰۱۵۵

شعبه ۳:

سمنان ، میدان امام علی (ع) ، مرکز خرید ققنوس ، طبقه همکف واحد ۲۷ . تلفن :۳۳۴۶۶۶۸۷

شعبه ۴:

شیراز ، معالی آباد ، مرکز خرید ثنا ، طبقه همکف ، واحد G13 تلفن : ۰۹۳۹۲۴۸۹۵۷۰ – ۰۷۱۳۶۳۴۲۴۶۳

شعبه۵ :

کرج ، گوهردشت ، خیابان مطهری، نبش ملک شاه ،مجتمع تجاری ملاصدرا،طبقه دوم، واحد ۲۲۴٫ تلفن : ۰۲۶۳۴۴۹۴۶۳۹

شعبه ۶:

تهران ، شهرک غرب ، مجتمع تجاری میلاد نور ، طبقه همکف ۱ ، واحد ۳۰ . تلفن :۰۲۱۸۸۰۸۵۱۳۴-۰۲۱۸۸۰۸۵۱۶۴

شعبه ۷ :

آمل .خیابان هراز.بین آفتاب ۳۲ و ۳۴ . تلفن ۰۱۱۴۴۲۹۱۱۰۹

شعبه ۸ :

بوشهر. چهارراه دادگستری.بلوار ولیعصر.پاساژ هلال احمر.پلاک ۳ . تلفن۰۷۷۳۳۳۳۶۴۱۱

شعبه ۹ :

رامسر ، مجتمع آرامش ، طبقه اول ، واحد ۱۰۷ ، چرم کاکتوس . تلفن : ۰۱۱۵۵۲۳۱۶۳۵

شعبه ۱۰ :

گرگان ،بلوار نهارخوران ،بالاتر از عدالت ۸۵،مرکز خرید رما، چرم کاکتوس . تلفن : ۰۹۱۰۱۷۷۴۱۸۸و۰۹۱۱۲۷۷۶۴۴۲